Agencja Impresaryjna Igo-Art Jadwiga Piątek- Włodarczyk

zrealizowała projekt pn. „Wybory Miss Polonia Województwa Łódzkiego”

w ramach III Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość;

Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

Numer wniosku WND-RPLD.03.02.00-00-395/11

Numer umowy UDA-RPLD.03.02.00-00-395/11-00 z dn. 27.11.2012r.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa